pedagogika_m_montessori

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą. Metoda Montessori:

  • daje szanse wszechstronnego rozwoju fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego
  • rozwija indywidualne cechy osobowości
  • wspiera spontaniczną i twórczą aktywność
  • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności zgodnych z tempem rozwoju i możliwości
  • rozwija umiejętności współdziałania.
stosowanie_metody_montessori
sala_duza

Dzieci w wieku przedszkolnym poznają świat poprzez zmysły, kiedy dotykają, oglądają, badają – wtedy się uczą. Są na etapie myślenia konkretnego dlatego tak bardzo dbamy, by zapewnić im kontakt z realnym światem. Tak samo ważnym jak zdobywanie wiedzy albo i ważniejszym aspektem jest rozwój społeczny dziecka. Poprzez doświadczenia bycia w grupie z innymi dziećmi w różnym wieku uczy się ono jak wchodzić w relacje z nimi jak i dorosłymi, poznaje zasady społeczne, uczy się współpracy. Są to niezwykle cenne doświadczenia. Na jednym biegunie jest nawiązanie relacji dziecka z dorosłym, na drugim – wspieranie rosnącej świadomości samego siebie w przygotowanym do tego otoczeniu. Opiekunowie – nauczyciele skupiają się na odczuwanej przez dziecko potrzebie ciepła i pielęgnowania, jak również na pomaganiu każdemu dziecku w rozwijaniu przez nie języka, ruchu i porządku oraz w przechodzeniu do większego stopnia samodzielności.

spolecznosc_przedszkola

Dzieci w placówce podzielone są na dwie grupy: do 3 r.ż. oraz od 3 do 6 r.ż. O tym w jakiej grupie znajduje się dziecko decyduje wiek oraz gotowość (analizowane indywidualnie). Grupa mieszana wiekowo daje dzieciom możliwość rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników. Pozwala też, by dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły od nich czerpać inspiracje, oraz uczyć się poprzez naśladowanie; natomiast dzieci starsze pomagając młodszym ćwiczą to, czego już się nauczyły, wzmacniając wiarę we własne siły. Wszystkie dzieci uczą się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Rodzice – do przedszkola Montessori przyjmowane są całe rodziny. Ważne jest spójne podejście przedszkola i domu stąd istotnymi etapami rekrutacji są: obserwacja zajęć, wspólna rozmowa oraz akceptacja naszych działań zebranych w Poradniku dla Rodzica.  Zapraszamy do uczestniczenia w życiu przedszkola poprzez: aktywny udział w przedszkolnych spotkaniach, wydarzeniach, akcjach; przynoszenie drobiazgów, które wykorzystujemy do pracy, pomoc w przygotowaniu projektów, dzielenie się pasjami i pomysłami na rozwój przedszkola.

Kadra – nauczyciele pracujący w przedszkolu posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz ukończyli kursy i szkolenia dające wiedzę oraz przygotowanie praktyczne z zakresu pedagogiki Montessori. Zadaniem całej kadry jest wspieranie dzieci w ich drodze ku samodzielności, w rozwoju społecznym i emocjonalnym. Nauczyciele troszczą się o wyposażenie klasy, współpracują z rodzicami w procesie wychowania dziecka, organizują zajęcia odpowiadające programowi przedszkola.

spolecznosc_przedszkola
otoczenie
srodowisko_naturalne

Bardzo ważny jest dla nas kontakt z przyrodą stąd nieodzownym elementem naszego planu pracy są wyjścia na świeże powietrze, wycieczki do terenów zlokalizowanych w pobliżu przedszkola (las, park, plaża). Przestrzeń przeznaczona na ogródek  daje możliwość różnorodnych sezonowych prac: sadzenia, siania, zagrabiania, odśnieżania… Tworzenie z dziećmi takiego miejsca oraz wspólne dbanie o nie daje wszystkim dużo satysfakcji. Dzieci w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym mogą być świadkami zmian związanych z porami roku, obserwować cykle zachodzące w przyrodzie. Wierzymy, że dziecko, które rozwija się w zgodzie z naturą, jest spokojne, wrażliwe i szanuje otaczający je świat. Gry, swobodne i zorganizowane zabawy ruchowe na świeżym powietrzu realizowane są na pobliskich placach zabaw, otwartych terenach zielonych.

Poza środowiskiem zewnętrznym ogromnie ważne są sale, w których znajduje się materiał wspierający całościowy rozwój dziecka. Wyróżnia się on prostotą i estetyką wykonania, uwzględnia zasadę stopniowania trudności, budzi ciekawość i zainteresowanie dziecka, dzięki czemu dziecko radośnie po niego sięga. Nasze klasy są czyste i uporządkowane, są naszym małym domem przez co wszyscy zabiegamy o ich ład i piękny wygląd. Pomoce rozwojowe znajdujące się w salach, podzielone są według ich przeznaczenia, rozmieszczone w oddzielnych przestrzeniach tworzą uporządkowaną całość programową. Ich rozkład  oraz  ilość w poszczególnych kategoriach różni się w grupie młodszej (toddlers) i starszej. Znajdziemy wśród nich pomoce:

chlopiec_przy_stoliku
dziewczynka_z_tarka

Życia codziennego – umożliwiające naukę samoobsługi, ćwiczenie małej motoryki i koncentracji, troskę o otoczenie, wykonywanie czynności higieniczno-porządkowych. Pomoce życia codziennego odnoszą się do coraz trudniejszej serii małych zadań motorycznych obejmujących praktyczne cele w życiu, takie jak czyszczenie stołu lub mycie talerza. Praktyczne zajęcia życia codziennego nie tylko pomagają dzieciom opanować codzienne zadania, ale także wspierają niezależność, kontrolę ciała i koordynację ruchu, koncentrację i poczucie porządku.

Sensoryki – obejmujące u młodszych dzieci naukę stałości obiektu, poznawanie poprzez zmysły realnych przedmiotów, naturalnych obiektów, stopniowo pobudzających aktywność umysłową dziecka, przygotowując je do edukacji matematycznej i językowej. Rozwój i doskonalenie naszych zmysłów jest najważniejszy we wczesnych latach rozwoju. Edukacja sensoryczna Montessori polega na udoskonalaniu zmysłów dziecka poprzez wielokrotne używanie specjalnie zaprojektowanych materiałów w celu zapewnienia konkretnych przykładów abstrakcyjnych pojęć (takich jak kolor, tekstura, dźwięk i zapach). Ta forma uczenia się dziecka zapewnia uczniom wiedzę i słownictwo dla informacji otrzymanych przez pięć zmysłów.

Matematyki – konkretne i namacalne materiały do liczenia, poznania systemu dziesiętnego, odkrywania i zapamiętywania faktów matematycznych, liczenia ułamków. Dzięki wykorzystaniu praktycznych materiałów zaprojektowanych wokół układu dziesiętnego dzieci uczą się ważnych zasad matematycznych. Maria Montessori wykazała, że jeśli dziecko jest w stanie uczyć się na etapie, kiedy lubi manipulować materiałami, będzie mogło łatwiej i z powodzeniem przyswoić umiejętności i wiedzę z zakresu arytmetyki.

Językowe – wspomagające rozwój mowy dziecka, a w grupie starszej rozwijające także pisanie i czytanie oraz wprowadzające do gramatyki. Sala Montessori jest przygotowana w taki sposób, że wszystkie zajęcia w naturalny sposób prowadzą do rozwoju umiejętności wymaganych w mowie i piśmie. Dzieci używają liter papieru ściernego, aby uczyć się alfabetu fonetycznie i uczyć się formowania każdej litery.

Kulturowe i naukowe – pozwalające zdobyć wiedzę o świecie, przyrodzie, naszym kontynencie, kraju. Dzieci badają różne przedmioty, w tym geografię, historię, biologię, zoologię, sztukę i muzykę, dając im możliwość zrozumienia swojego środowiska. Ten aspekt uczenia się dzieci pozwala naszym uczniom odkrywać kultury przeszłości i teraźniejszości oraz odkrywać żywe i nieożywione rzeczy.

pomoce_naukowe