Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję…   na pokój w przyszłości.

                                                                             – Maria Montessori

1. Misja przedszkola

Punkt Przedszkolny „Nasz Wspólny Świat” powstaje, aby wspierać powierzone nam    dzieci w ich indywidualnym rozwoju. W działaniach opiekuńczych, wychowawczych    i dydaktycznych pragniemy kierować się głównymi elementami koncepcji pedagogicznej Marii Montessori. Mamy przekonanie, że właśnie tego rodzaju edukacja daje dzieciom możliwość całościowego  i harmonijnego rozwoju. Motywuje do samodzielności  i odpowiedzialności, która procentować będzie przez całe życie. Wykorzystuje też  naturalny potencjał i dziecięcą potrzebę uczenia się przez doświadczenia, obserwacje, powtarzanie, odkrywanie i interakcje  z rzeczywistym otoczeniem. Zależy nam również na tym aby w dobie nieograniczonego dostępu do informacji rozwijać ciekawość i  wiedzę o tym co teoretycznie dalekie, ale bliskie sercu i  zainteresowaniom dzieci. Otwartość na otaczający świat winna odbywać się w poczuciu przynależności społecznej, narodowej, religijnej oraz atmosferze wzajemnego szacunku,  życzliwości  i bezpieczeństwa oraz odwołaniu do uniwersalnych wartości.

2. Cele przedszkola

Celem przedszkola jest pomoc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności, we współpracy z rodzicami. Szacunek dla indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał są podstawą naszej pracy. Przygotowane otoczenie w edukacji Montessori pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Wrodzona dziecięca pasja uczenia się jest wspierana poprzez umożliwienie im spontanicznej celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanych nauczycieli. Przez swoją pracę dzieci rozwijają koncentrację  i samodyscyplinę. Dzieci pracują w swoim własnym tempie i zgodnie z własnym rytmem, według indywidualnych możliwości.

Istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności i miłości do świata. Chcemy nauczyć dzieci wyrażać swoje zdanie, bronić własnego stanowiska i swoich praw w sposób kulturalny, nie raniąc godności drugiego człowieka i jego prawa do własnego zdania. Pragniemy, aby były szczęśliwe, potrafiąc akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności bez porównywania się z nimi.

Realizacja wymienionych celów jest możliwa poprzez:

a)  Twórcze stosowanie metody Marii Montessori.

Jako fachowo przygotowani nauczyciele i praktycy tej metody jesteśmy przekonani, że daje ona dzieciom możliwość całościowego, harmonijnego, zgodnego  z wewnętrznym rytmem i potrzebami rozwoju.  Pozwala na wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka i zdobycie maksymalnie możliwej samodzielności. Jest to metoda sprawdzająca się zarówno w odniesieniu do dzieci szczególnie uzdolnionych jak i dla tych wymagających dodatkowego wsparcia, nie zapominając o wszystkich pozostałych – bo każde  dziecko jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego traktowania.

b)  Bliską i zaangażowaną współpracę z rodzicami.

To rodzice są ostatecznie odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Przedszkole jest ważnym, ale jedynie pomocniczym narzędziem wpływu na powierzone nam dzieci. Dlatego utrzymujemy bliski kontakt z rodzicami poprzez codzienne rozmowy, spotkania indywidualne, zebrania, warsztaty, różnorodne wydarzenia integrujące oraz rozmowy telefoniczne.

c)   Poszanowanie istotnych wartości kulturowych i religijnych.

W wychowaniu niewidzialna osnowa przekonań religijnych i kulturowych jest kluczem dla spójnego światopoglądu dzieci. Szanując różnorodność wyznaniową         i obyczajową (odmienne punkty widzenia) rodziców, odwołujemy się do uniwersalnych wartości etycznych. W programie uwzględniamy podstawowe święta przyjęte w naszej kulturze – zarówno religijne jak świeckie, a w planie dnia codziennego  pozwalamy na uzewnętrznianie osobistej wiary i przekonań.

d)  Zapewnienie środowiska pracy bezpiecznego i stymulującego wyobraźnię.

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest właściwie przygotowane otoczenie, które sprawia, że czuje się ono szczęśliwe, radosne, szybko i  chętnie się uczy. Na otoczenie dziecka składa się estetyczna, uporządkowana sala z materiałem dydaktyczno-rozwojowym, otaczające środowisko przyrodnicze, w naszym przypadku plaża, park, las. Ważnym elementem  jest nauczyciel, który powinien być przewodnikiem dziecka po otaczającym świecie, obserwatorem jego rozwoju i inspiratorem jego aktywności.

e)   Realizacja wszystkich celów edukacji przedszkolnej wynikających  z rozporządzeń ustawy o systemie oświaty.