Przedszkole “Nasz wspólny świat” istnieje od 2014 roku. Jest zarejestrowaną placówką niepubliczną wpisaną do rejestru sopockich placówek oświatowych, znajdującą się pod nadzorem Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Przedszkole oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice Marii Montessori, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Misją naszego przedszkola jest wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju, aktywnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności, rozwijaniu samodzielności, otwartości i szacunku.

Wierzymy, że edukacja zgodna z założeniami Marii Montessori daje dzieciom możliwość całościowego i harmonijnego rozwoju. Motywuje do samodzielności i odpowiedzialności. Wykorzystuje naturalny potencjał i dziecięcą potrzebę uczenia się przez doświadczenia, obserwacje, powtarzanie, odkrywanie i interakcje z rzeczywistym otoczeniem. Rozwija ciekawość i wiedzę oraz otwartość na otaczający świat. Wszystko – w poczuciu przynależności społecznej, narodowej, religijnej oraz atmosferze wzajemnego szacunku, życzliwości i bezpieczeństwa oraz odwołaniu do uniwersalnych wartości.

Metoda Marii Montessori

Jest to metoda sprawdzająca się zarówno w odniesieniu do dzieci szczególnie uzdolnionych jak i dla tych wymagających dodatkowego wsparcia, nie zapominając o wszystkich pozostałych – bo każde dziecko jest wyjątkowe i wymaga indywidualnego traktowania.

Współpraca z rodzicami

To rodzice są ostatecznie odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Przedszkole jest ważnym, ale jedynie pomocniczym narzędziem wpływu na powierzone nam dzieci. Dlatego utrzymujemy bliski kontakt z rodzicami poprzez codzienne rozmowy, spotkania indywidualne, zebrania, warsztaty, różnorodne wydarzenia integrujące oraz kontakt telefoniczny i mailowy.

Wartości kulturowe

Szanując różnorodność wyznaniową i obyczajową rodziców, odwołujemy się do uniwersalnych wartości etycznych. W programie uwzględniamy podstawowe święta przyjęte w naszej kulturze – zarówno religijne jak i świeckie, a w planie dnia codziennego pozwalamy na uzewnętrznianie osobistej wiary i przekonań.

Bezpieczne środowisko pracy

Zapewnienie środowiska pracy bezpiecznego i stymulującego wyobraźnię. Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest właściwie przygotowane otoczenie, które sprawia, że czuje się ono szczęśliwe, radosne, szybko i chętnie się uczy.

Wsparcie w wychowaniu

Wspieramy innowacje, dążymy do doskonałości, szanujemy i wspieramy rodziny i dzieci. Nasz przyjazny, proaktywny i empatyczny personel zapewnia, że dzieci są zawsze zaangażowane, karmione i wspierane, tak aby rodzic był wolny od stresu, gdy dziecko jest pod naszą opieką.

Edukacja dla pokoju

Każde dziecko jest cenione jako wyjątkowa osoba, a jego styl uczenia się, mocne i słabe strony oraz wymagana opieka są również wyjątkowe. Jesteśmy dumni z naszego zindywidualizowanego podejścia do opieki i edukacji dla każdego dziecka.

galeria_przedszkola
informacje_kontaktowe